Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Gości Hotelowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3.
  1. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować drogą elektroniczną iod@igbmazovia.pl za pośrednictwem administracji Hotelu, w którym Państwo przebywacie.
  1. Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania zbierane są w celu umożliwienia zakwaterowania w Hotelach zarządzanych przez IGB MAZOVIA (OKW Parzenica w Zakopanem, Pałac Olszanica, Willa Zimowit w Wiśle, Krucze Skały w Karpaczu oraz Posejdon w Ustce). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu jakim jest zakwaterowanie w Hotelu. Podanie dodatkowych danych w zakresie numeru telefonu, numeru rejestracyjnego samochodu oraz terminu pobytu jest również jest dobrowolne, ale nie niezbędne do zakwaterowania. Brak tych informacji uniemożliwi natomiast sprawny kontakt z Państwem jeżeli zajdzie taka konieczność, a w przypadku numeru rejestracyjnego samochodu – uniemożliwi Państwu zaparkowanie na terenie parkingu hotelowego.
  1. Informujemy również, że teren przyległy do hotelu oraz w budynku Hotelu objęte są monitoringiem wizyjnym stosowanym jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Personelu oraz mienia. Dane przetwarzane w systemie monitoringu obejmują jedynie wizerunek, nie są dokonywane nagrania dźwięku. Zapisy przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie usuwane poprzez nadpisanie nowymi nagraniami.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do zaprzestania przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych za Państwa zgodą – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, a w zakresie danych przetwarzanych za zgoda – do czasu jej cofnięcia.
  1. Dane udostępnione przez Państwa mogą zostać udostępnione podmiotom, którym przekazano powierzenie przetwarzania danych na podstawie właściwych umów, np. w zakresie obsługi technicznej, informatycznej, w tym monitoringu, a także na wniosek uprawnionych organów (policja, sądy, prokuratura).
  1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.